Allmänna Skandinaviska kontraktsbestämmelser

för kranarbete – ASKOM 09

Svenska Mobilkranföreningen

Utarbetade gemensamt av:

Svenska Mobilkranföreningen och Kranutleiernes Landsforening

Bestämmelserna gäller för allt åtagande och arbete som avtalet omfattar, såsom

uthyrning av kran med förare, uthyrning av lastbilkranar, betongpumpar, liftar och

annan utrustning, uthyrning av personal i samband med uthyrning av kranar eller

annan utrustning, uthyrning av kranar utan förare och uthyrning av kranförare utan

kran samt allt annat arbete som uppdraget omfattar.

1. BEGREPPSBESTÄMNIN GAR

I dessa kontraktsbestämmelser avses med;

1.1 ARBETE

Alla former av arbete inom uppdraget och samtliga transporter i samband

med detta.

1.2 AVTAL/KONTRAKT

En muntlig eller skriftlig överenskommelse (undertecknat kontrakt, uppgörelseprotokoll,

beställningsskrivelse, orderbekräftelse anbud/accept, avrop) om utförande av

arbete.

1.3 UPPDRAGSGIVARE

Den part som har beställt ett arbete eller den part som skall betala för detsamma eller

annan som beordrat att arbete skall utföras på arbetsplatsen.

1.4 KRANUTHYRARE

Den part som efter mottagen beställning, lämnat anbud eller på annat underlag skall

utföra arbete på arbetsplatsen.

1.5 TIMHYRESDEBITERING

Ett kontrakt enligt vilket kranuthyraren erhåller ersättning enligt timpris exklusive

mervärdesskatt.

1.6 FAST PRIS/FAST ANBUD

Ett kontrakt enligt vilket kranuthyraren skall utföra ett av uppdragsgivaren klart och

entydigt definierat arbete för ett mellan parterna överenskommet fast pris exklusive

mervärdesskatt.

1.7 TILLÄGGSARBETE

Arbete utöver det ursprungligen beställda.

2. KONTRAKTSBESTÄMMEL SERNAS TILÄMPNINGSOMRÅDE MM

2.1 Bestämmelserna gäller i kontraktsförhållandet mellan uppdragsgivare och

kranuthyrare. Bestämmelserna gäller utan ändringar och tillägg om inte annat

skriftligen avtalats mellan parterna.

2.2 Bestämmelserna gäller för hela det uppdrag som avtalet mellan parterna omfattar

såsom uthyrning av kran med förare, uthyrning av lastbilkranar, betongpumpar,

liftar och annan utrustning, uthyrning av personal i samband

med uthyrning

av kranar eller annan utrustning, uthyrning av kran utan förare och uthyrning

av

kranförare utan kran samt allt annat arbete som uppdraget omfattar.

2.3 Av kranuthyraren avgivet anbud är bindande i 30 dagar om inte annat särskilt

avtalats.

2.4 Ett för parterna bindande avtal anses ingånget när kranuthyraren muntligen eller

skriftligen har meddelat uppdragsgivaren att arbetet kan utföras.

2.5 I de fall uppdraget kräver särskild upplärning av personal skall uppdragsgivare

svara för alla kostnader härför, såsom lön och tilläggsersättning till personal.

3. ERSÄTTNIN GSBESTÄMMEL SER – TIMHYRESDEBITERING

3.1 I alla uppdrag där parterna inte träffat särskild överenskommelse om fast pris

skall ersättning utgå per timme enligt dessa bestämmelser.

3.2 Timhyresdebitering sker enligt kranuthyrarens prislista om inte annat timpris

överenskommits. Kranuthyrarens prislista eller särskilt avtalat timpris gäller med

reservation för att det efter avtalets ingående uppkommer oförutsedda kostnader

som inte innefattas av timpriset. Kranuthyraren har rätt till reglering av priser för

det fall det efter avtalets ingående uppkommer sådana oförutsedda kostnader.

3.3 Avtalat timpris innefattar:

a) Beställd kran med gängse utrustning

b) Lönekostnader för kranföraren

c) Kostnader för ordinära driv- och smörjmedel

d) Administrationskostnader och arvode

e) Kostnader för ansvarsförsäkring

3.4 Övriga kostnader som inte anges i punkt 3.3 debiteras enligt kranuthyrarens

prislista eller enligt verifierade kostnader inklusive administrationskostnader

och

arvode eller enligt annan debiteringsform som avtalas mellan parterna. Detta

gäller kostnader för:

a) Transport, lastning och lossning utöver gängse förekommande

b) Transport av erforderlig utrustning utöver gängse förekommande,

bl a transport av motvikter

c) Särskilt beställd utrustning och transport av denna

d) Eventuell eskort och extra personal

e) Lönetillägg för personal såsom övertidsersättning, skifttillägg, traktamente,

övernattnings- och reskostnader

f) Etablering av maskiner och personal.

g) Erforderliga tillstånd och/eller besiktningar.

3.5 Hyrestiden räknas from den tidpunkt kranen lämnar kranuthyrarens depå eller

annan avtalad plats tom den tidpunkt kranen återvänder till samma ställe eller

annan avtalad plats. Påbörjad timme räknas som hel timme. Minsta hyrestid är

tre timmar.

4. ERSÄTTNIN GSBESTÄMMEL SER – FAST PRIS

4.1 Av kranuthyraren lämnat fast pris innefattar i förekommande fall följande:

a) Samtliga kostnader för kranen med sedvanlig utrustning och erforderlig

tilläggsutrustning som uppdragsgivaren har beställt

b) Kostnader för drivmedel och smörjmedel

c) Kostnader för transport av kranen med utrustning, eskorter och eventuell

följebil samt lastning och lossning

d) Samtliga lönekostnader för kranföraren

e) Administrationskostnader och arvode

f) Kostnader pga förutsebara myndighetskrav, såsom transport- och

uppställningstillstånd.

4.2 Ersättning för kostnader utöver de som anges i punkt 4.1 skall regleras i enlighet

med bestämmelserna i punkt 3.4. Härvid avses även merkostnader enligt punkten

4.1 a)–f) på grund av att uppdragsgivarens förfrågan varit oklar eller otydlig

beträffande uppdragets art och omfattning. Ersättning skall även utgå för

oförutsedda väntetider.

4.3 Kranuthyraren är vidare berättigad till ersättning för kostnader som uppkommer

på grund av hinder, väntetid eller andra störningar utom hans kontroll vid

utförandet av arbetet.

4.4 Ersättning för tilläggsarbete utöver det som omfattas av det fasta priset skall

beräknas enligt punkt 3.

4.5 Kranuthyraren har rätt till reglering av det fasta priset för det fall det efter avtalets

ingående uppkommer oförutsedda kostnader som inte innefattas av det avtalade

priset.

5. UPPDRAGSGIVARENS ANSVAR OCH UPPLYSNINGSPLIKT

5.1 Uppdragsgivaren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas till kranuthyraren

och som utgör underlag vid bedömningen av arbetets art och omfattning enligt

kontraktet är fullständiga och korrekta.

5.2 Uppdragsgivaren skall i god tid före arbetets påbörjande lämna kranuthyraren

all information som är nödvändig för planläggning och genomförande av

arbetet. Följande information skall alltid lämnas av uppdragsgivaren:

a) Uppdragsgivarens namn, telefon, telefax, epostadress, eventuellt projektnummer

och annan information om uppdraget som uppdragsgivaren anser att

kranuthyraren har behov av. Om fakturaadressen är en annan än uppdrags-givarens

adress skall fakturaadressen anges särskilt. uppdragsgivaren är

solidariskt betalningsskyldig för annan som skall betala för uppdraget enligt

punkt 7.

b) Ägare och mottagare av godset

c) Den plats där arbetet skall utföras, upplastningsplats, plats för uppställning av

maskiner och drivmedel samt avlastningsplats

d) Godsets art, värde, vikt, storlek (längd, bredd och höjd) och lyfthöjd

e) Tidpunkt för arbetets utförande

f) Om det krävs särskilda försäkringar

g) Om det föreligger särskilda hinder, risker eller förhållanden som hindrar

vid transport eller lyft såsom ledningar, kablar, bommar, broar eller trånga

passager eller andra hinder eller omständigheter som kan medföra svårigheter

i samband med transport, lossning och uppställning av kranen eller vid

arbetets utförande.

h) Om det finns behov av särskild utrustning, extraarbeten, medhjälpare,

signalman eller annat tilläggsarbete

i) Uppgift om vem som är samordningsansvarig och vilka ordningsregler som

gäller för arbetsplatsen

Uppdragsgivaren ansvarar för att det utarbetas en arbetsmiljöanalys för

uppdraget.

5.3 Uppdragsgivaren är ansvarig för att anvisade vägar, lyft- och uppställningsplatser

är framkomliga, har tillräcklig bärighet samt i övrigt är tjänliga för uppdragets

utförande. På förfrågan av uppdragsgivaren skall kranuthyraren lämna upplysningar

om kranens arbetsområde, axeltryck, stödbenstryck, totalvikt, höjd och

maximal lufthöjd.

5.4 Uppdragsgivaren är ansvarig för att det föreligger erforderliga tillstånd och

beräkningar för arbetets genomförande såsom belastning av byggnadsdelar samt

ingrepp i byggnad eller anläggning.

5.5 Uppdragsgivaren är ansvarig för att det som skall lyftas är tillräckligt emballerat

och skyddat mot väder och annat så att det klarar lyftet. Om kranuthyraren anser

att förhållandena inte är tillfredsställande är han berättigad, men inte skyldig, att

för uppdragsgivarens räkning vidta de åtgärder som är nödvändiga.

5.6 Lyftredskap och lyftutrustning som skall användas vid lyftet såsom fastmonterade

lyftöglor och lyftpunkter, och som ställs till förfogande av uppdragsgivaren, skall

uppfylla de krav som uppställs av myndighet.

5.7 Om arbetets utförande erfordrar assistans av medhjälpare till stroppning, lastsäkring

och signalering m m åligger det uppdragsgivaren att tillhandahålla sådan

personal och att härvid tillse att dessa har tillräckliga kvalifikationer för de

arbetsuppgifter de skall utföra.

5.8 Uppdragsgivaren skall utan ersättning tillhandahålla utrymme i personalbod eller

likvärdigt till kranuthyrarens anställda.

5.9 Uppdragsgivaren är ersättningsskyldig för all skada och alla merkostnader som

uppkommer på grund av bristfälliga, oriktiga, ofullständiga eller oklara uppgifter

som uppdragsgivaren är skyldig att lämna enligt bestämmelserna i detta kapitel

(5.1–5.8). Kranuthyraren har rätt att avbryta arbetet om han bedömer att arbetet

inte kan utföras på ett godtagbart sätt. Kranuthyraren har rätt till ersättning från

uppdragsgivaren för alla merkostnader till följd av sådant avbrott såsom kost-

nader

för stillestånd samt för skada på utrustning eller personal. Om avvikelsen är

väsentlig har kranuthyraren även rätt att häva kontraktet.

6. KRANUTHYRARENS FÖRPLIKTELSER

6.1 Kranuthyraren tillhandahåller kran och förare samt gängse lyftutrustning för

arbetets fullgörande om inte annat avtalats.

6.2 Kranuthyraren ansvarar för:

a) att arbetet utförs fackmässigt

b) att kranen med därtill hörande utrustning och tillbehör är i gott skick samt

uppfyller gällande skydds- och säkerhetskrav

c) att kranen handhas av kompetent och utbildad personal

d) att giltiga besiktningsintyg föreligger.

6.3 Om det enligt kranuthyrarens fackmässiga bedömning krävs en större eller

annan typ av kran för arbetets utförande än den som beställts eller som framgått

av de upplysningar som lämnats, är uppdragsgivaren skyldig att ersätta kranuthyraren

för samtliga tilläggskostnader i enlighet med punkt 5.9 innefattande

väntetider och utebliven vinst för den beställda kranen. Kranuthyraren har härvid

endast skyldighet att utföra arbetet under förutsättning att erforderlig kran kan

anskaffas inom rimlig tid.

7. BETALNINGSVILKOR

7.1 Om uppdraget beställts av flera uppdragsgivare är dessa solidariskt ansvariga för

betalningen till kranuthyraren.

7.2 Betalning erläggs enligt av parterna uppgjord betalningsplan eller mot faktura

efter det att arbetet är utfört. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturans

datum om inte parterna avtalat annat.

7.3 Om betalning inte erläggs i rätt tid får kranuthyraren tillgodoräkna sig dröjsmålsränta

enligt tillämplig lag om ej annat avtalats.

8. AVBESTÄLLNIN G

8.1 Om uppdragsgivaren avbeställer uppdraget har kranuthyraren rätt till ersättning

uppgående till 10 procent av beräknad kontraktssumma, dock lägst 5 000 kr.

I fall kontraktssumma ej kan fastställas vid timhyresdebitering har kranuthyraren

rätt till ersättning för de förberedande åtgärder som vidtagits efter gällande

timpris, dock minst tre timmars debitering.

8.2 Om uppdraget avbeställs och härefter utförs av annan kranuthyrare eller av upp-

dragsgivaren

i egen regi är kranuthyraren berättigad till full ersättning för

samtliga kostnader samt utebliven vinst. Ersättning skall dock alltid utgå med

lägst 10 000 kr.

9. HÄVNIN G

9.1 Uppdragsgivaren skall uppfylla sin upplysningsskyldighet enligt punkt 5 senast

10 dagar före uppdragets påbörjande, om inte annan tid avtalats. Överskrids

fristen har kranuthyraren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Motsvarande

gäller om de uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren är felaktiga.

9.2 Om uppdragsgivaren under det pågående arbetet underlåter att i rätt tid fullgöra

sin betalningsskyldighet, inställer sina betalningar eller inleder rekonstruktionseller

ackordsförfarande eller försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina

förpliktelser enligt detta avtal kan kranuthyraren med omedelbar verkan häva

avtalet om icke uppdragsgivaren omedelbart ställer betryggande säkerhet för sin

betalningsskyldighet enligt kontraktet.

9.3 Kranuthyraren är även berättigad att häva avtalet med omedelbar verkan ifall

uppdragsgivaren grovt åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal, bryter mot

säkerhetsföreskrifter eller på annat sätt vidtar eller underlåter att vidta handlingar

som medför risk för skada på person eller utrustning.

9.4 Om hävning sker på grundval av omständighet som hänför sig till uppdragsgivaren

enligt punkterna 9.2 eller 9.3 eller på annan grund är kranuthyraren

berättigad att erhålla ersättning för samtliga kostnader samt utebliven vinst.

9.5 Om hävning beror på omständighet utanför uppdragsgivarens kontroll är kranuthyraren

berättigad att erhålla ersättning för alla kostnader som uppkommit på

grund av uppdraget. Utfört arbete skall ersättas enligt avtalad debiteringsnorm.

10. ANSVAR

10.1 Kranuthyraren har inget ansvar för skada som uppkommer på grund av

förseningar om detta inte särskilt avtalats.

10.2 Kranuthyraren har inte heller något ansvar för följdskada eller ren

förmögenhetsskada.

10.3 Kranuthyraren är inte utan att det särskilt avtalats ansvarig för skador i förhållande

till uppdragsgivaren med mindre det visas att han eller någon av hans

anställda varit vållande till skadan.

10.4 För person- och sakskada är ersättningen begränsad till maximalt 10 Mkr för

varje skada. Om inte annat avtalats är kranuthyrarens ersättningsskyldighet för

egendom som lyfts eller transporteras begränsad till 1 Mkr för varje skadegörande

handling. Fler skadefall hänförliga till samma orsak räknas som en

skada. (I den norska versionen av Askom 09 är ansvarsgränserna 1 Mkr

respektive 500 000 kr.)

10.5 Om det för arbetets utförande krävs signalman eller annan medhjälpare som

tillhandahålls av uppdragsgivaren har kranuthyraren inte i något fall ansvar för

skador som uppkommer på grund av bristfällig lastsäkring eller felstroppning,

eller till följd av oriktig, ofullständig och/eller oklar signalgivning. Kranuthyraren

har inte heller något ansvar för andra skador som dessa personer förorsakar.

10.6 Kranuthyraren har inget ansvar för skador enligt miljöbalken med mindre än att

det visas att de kan hänföras till försumlighet eller vårdslöshet hos kranuthyraren

eller hans anställda. Om skadeståndsanspråk trots detta riktas mot kranuthyraren

är han berättigad till full regressrätt gentemot uppdragsgivaren. Detta gäller även

eventuella följdskador i samband härmed.

11. BEFRIELSEGRUNDER – FORCE MAJEURE

11.1 Om avtalets fullgörande hindras, försvåras eller blir oskäligt betungande till följd

av omständigheter som ligger utanför kranuthyrarens kontroll såsom arbetskonflikt,

driftavbrott, tekniskt haveri, brand, olyckshändelse, krig, terrorhandling, naturkatastrof,

myndighets åläggande eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad

lagstiftning, valutarestriktioner, uppror och upplopp, allmän knapphet på varor,

inskränkningar i tillförsel av drivkraft samt fel eller försening av leveranser kan

kranuthyraren kräva ersättning för merkostnader och väntetid och/eller häva

avtalet.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på

avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet träffades.

11.2 Part som vill åberopa befrielsegrund enligt 11.1 skall utan dröjsmål underrätta

andra parten om uppkomsten därav, dess inverkan på avtalets fullgörande och

dess upphörande.

11.3 Om det uppkommer en situation enligt punkt 11.1 och kranuthyraren åberopar

denna, har båda parter rätt att häva avtalet. Hävning skall göras skriftligen.

12. FÖRSÄKRINGAR

12.1 Kranuthyraren är skyldig att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla betryggande

ansvarsförsäkring i enlighet med det ansvar som följer av punkt 10

eller av författning.

12.2 Om uppdragsgivaren önskar ytterligare ansvars- och/eller objektsförsäkring

måste detta avtalas i särskild ordning. Försäkringen ingår i sådant fall som en

del av avtalet mellan parterna. Kostnaden för försäkringen bekostas av uppdragsgivaren

såsom ett tillägg till det pris som följer av punkterna 3 och 4.

13. TVISTER

13.1 Tvist på grund av kontraktet skall avgöras vid allmän domstol om inte parterna

skriftligen överenskommer att tvisten skall avgöras genom skiljeförfarande.

13.2 Alla tvister i anledning av kontraktet skall avgöras enligt gällande nationell rätt i

det land kranuthyrarens företag har sitt säte/huvudkontor.

14. IKRAFTRÄDANDE

14.1 Dessa bestämmelser träder i kraft vid den tidpunkt Svenska Mobilkranföreningen

och Kranutleiernes Landsforening fastställer.*

* I kraft från 01.01.09